П.І.Б.
Телефон

office@sk-kashtan.kiev.ua

Перше правило бізнесу – чини з іншими так, якби ти хотів, щоби чинили з тобою (Ч. Діккенс)
А

Аварійний комісар (AVERAGE ADJUSTER)
Фахівець, який за дорученням Страховика (іноді з залученням експерта-сюрвейєра) визначає причину, характер i розмір збитків i видає аварійний сертифікат. На нього може покладатись участь у проведенні превентивних заходів, а також ліквідації наслідків страхового випадку. Іноді Страховик може доручати аварійному комісару розгляд претензій Страхувальника.

Аварійний сертифікат
Документ, що видається Страхувальнику аварійним комісаром, агентом або іншим уповноваженим представником Страховика на підставі наслідків огляду пошкодженого майна. В Аварійному сертифікаті вказуються можливі причини, характер i розмір збитку, зумовленого страховим випадком. Аварійний сертифікат є для Страхувальника підставою для висунення претензії Страховику. Проте аварійний сертифікат не може розглядатись як безумовний доказ відповідальності Страховика.

Адендум (ADDENDUM)
Письмовий документ, що є додатком до договору страхування, де зазначаються зміни в умовах страхування.

Акт про нещасний випадок (ACCIDENT REPORT FORM)
Документ, що складає адміністрація i комітет професійної спілки підприємства чи установи, якщо з їхнім працівником стався нещасний випадок, пов'язаний з виконанням службових обов'язків. У випадках із пасажиром відповідний документ складається на транспорті. У разі, якщо потерпілий застрахований від нещасних випадків, акт надсилається до страхової організації з метою оформлення страхових виплат.

Активи Страховика (ІNSURЕR' S ASSETS )
Кошти Страховика, що інвестовані в цінні папери, придбану нерухомість, інші матеріальні цінності, розміщені на рахунках у банках. Джерелами цих коштів є статутний капітал, страхові резерви та інші пасиви. Від величини і структури активів Страховика залежить платоспроможність Страховика.

Актуарій (ACTUARY)
Офіційно вповноважена особа, яка, маючи відповідну фахову підготовку, за допомогою методів математичної статистики обчислює страхові тарифи.

Актуарні розрахунки (ACTUARIAL CALCULATIONS)
Система математичних i статистичних методів розрахунку страхових тарифів. Методологія актуарних розрахунків ґрунтується на застосуванні теорії ймовірностей, демографічної статистики та довгострокових фінансових обчислень інвестиційного доходу Страховика. Актуарні розрахунки дають змогу визначити частку кожного Страхувальника у створенні страхового капіталу.

Акцепт (ACCEPTANCE)
Згода однієї сторони страхових відносин (Страхувальника або Страховика) з пропозиціями іншої сторони про укладення договору страхування або перестрахування на умовах, що відповідають цим пропозиціям.

Андеррайтер (UNDERWRITER)
Висококваліфікована та відповідальна особа Страховика, що уповноважена виконувати необхідні процедури з розгляду пропозицій та прийняттю ризиків на страхування (перестрахування), встановлювати тарифні ставки та певні умови договору страхування, виходячи з норм страхового права та економічної доцільності.

Андеррайтинг (UNDERWRITING)
Процес оцінювання та прийняття ризиків на страхування (перестрахування).

Асистанс (ASSISTANCE)
Перелік послуг (у рамках договору страхування), які надаються Застрахованій особі через медичне, технічне i фінансове сприяння. Широко використовується в зарубіжних країнах для забезпечення безпеки подорожуючих під час поїздок за кордон (у разі хвороби, нещасного випадку).

Асортимент страхового ринку (INSURANCE MARKET ASSORTIMENT)
Набір видів страхових послуг, що пропонуються Страхувальникам у даній країні, регіоні.

Аварійний сертифікат (SURVEY-REPORT)
Документ, що видається страхувальнику або іншій «зацікавленій» особі аварійним комісаром або іншим уповноваженим представником страховика на підставі наслідків огляду пошкодженого майна. В аварійному сертифікаті фіксуються можливі причини, характер і розмір збитку, зумовленого страховим випадком. Аварійний сертифікат є для страхувальника підставою для висунення претензії страховикові. Проте аварійний сертифікат не може розглядатися як безумовний доказ відповідальності страховика.

Б

Бонус-малус (BONUS-MALUS)
Система підвищень і знижок до базової тарифної ставки, за допомогою якої Страховик коригує страхову премію у випадку, якщо у відношенні до предмета страхування (переважно транспортних засобів) у певній ретроспективі не було реалізовано страховий ризик.

Бордеро (IVENTORY)
Перелік ризиків, прийнятих на страхування, у частині, що передається цедентом на перестрахування. Бордеро надсилається цедентом Страховику у визначені договором перестрахування строки. Бордеро бувають попередніми i остаточними.

Брокер страховий (INSURANCE BROKER)
Юридична або фізична особа, що має дозвіл виступати посередником між Страхувальником i Страховиком. Брокер страховий діє від імені i за дорученням Страхувальника. До його завдань входить пошук страхової компанії (компаній), де можна було б розмістити ризик на оптимальних умовах з погляду надійності Страховика i розміру страхових премій. У разi страхового випадку брокер страховий надає допомогу Страхувальнику в отриманні відшкодування, а також залучається до розміщення ризиків, що передаються на перестрахування. Оплату за послуги брокера страхового здійснює Страховик

Брутто-премія (GROSS PREMIUM)
Загальна сума страхових внесків, визначена на підставі страхової суми i брутто-ставки (страхового тарифу).

Брутто-ставка (GROSS RATE)
Сума визначеної нетто-премiї i навантаження. Ці складові брутто-ставки мають різне призначення. Нетто-ставка має забезпечити відшкодування витрат на покриття збитків з ризикових видів страхування i на виплати зi страхування життя. Навантаження призначене для забезпечення фінансування витрат Страховика на ведення справи i отримання планового прибутку від страхових операцій.

В

Вид страхування (LINE OF INSURANCE)
Страхування однорідних об'єктів від характерних для них небезпек.

Вина страхувальника (ІNSURЕD' FAULT)
Суб'єктивне ставлення юридичної або фізичної особи до своєї протиправної поведінки і її можливих наслідків, що може призвести до завдання шкоди. Розрізняють вину двох видів: навмисні дії і необережність. Остання, у свою чергу, поділяється на просту і грубу необережність. Наявність навмисної дії або грубої необережності може бути підставою для звільнення страховика від його зобов'язань з виплати страхового відшкодування.

Відшкодування страхове (INSURANCE INDEMNITY)
Сума, що виплачується Страховиком на компенсацію збитку, заподіяному страховим випадком у майновому страхуванні i страхуванні відповідальності. Якщо страхова сума менша від збитку, відшкодування страхове здійснюється пропорційно до відношення страхової суми до страхової вартості предмета страхування. У разі подвійного страхування відшкодування страхове фактичного збитку здійснюється всіма Страховиками в межах страхової вартості предмета страхування пропорційно до частки кожного в загальній страховій сумі. Умовами договору страхування може передбачатись заміна виплати страхового відшкодування компенсацією збитку в натуральній формі.

Відновлення страхування (RENEWAL OF INSURANCE CONTRACT)
Продовження дії договору страхування на новий термін. На практиці відновлення страхування здійснюється укладанням нового договору або оформленням спеціального додатка (додаткового договору) до чинного договору.

Вигодонабувач (Бенефіціар) (BENEFICIARY)
Юридична або фізична особа, призначена Страхувальником для одержання страхового відшкодування або компенсації за договором страхування.

Вина Страхувальника
Суб'єктивне ставлення юридичної або фізичної особи до своєї протиправної поведінки i її можливих наслідків, що можуть призвести до завдання шкоди. Розрізняють вину двох видів: навмисні дії i необережність. Остання, у свою чергу, поділяється на просту i грубу необережність. Наявність навмисної дії або грубої необережності Страхувальника може бути підставою для звільнення Страховика від його обов'язків з виплати страхового відшкодування.

Г

Генеральний поліс
Письмова угода з фіксованою страховою сумою, розмір якої дає змогу покрити страхуванням кілька відправлень вантажів за умови, якщо про них буде своєчасно задекларовано Страховику. Генеральний поліс діє доти, поки не буде використаний (задекларований) увесь ліміт установленої страхової суми; договір, на підставі якого протягом обумовленого часу Страхувальник передає, а Страховик приймає на страхування всі предмети страхування, що відповідають угоді.

Д

Добровільне страхування (VOLUNTARY INSURANCE)
Форма страхування, що здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між Страхувальником і Страховиком, загальні умови і порядок укладання якого визначаються Правилами страхування, що встановлюються Страховиком самостійно, відповідно до вимог Закону України «Про страхування».

Договір страхування (поліс) (INSURANCE CONTRACT)
Письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику чи іншій особі, визначеній Страхувальником або на користь якої укладено договір страхування, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.

Додаткова премія (ADDITIONAL PREMIUM)
Додатковий страховий внесок, що сплачується Страхувальником за те, що до умов страхування вносяться додаткові ризики або за страхування ризиків з підвищеною небезпекою. Додаткова премія застосовується здебільшого в особистому страхуванні в разі, коли андеррайтер вважає, що застрахувати заявника на звичайних умовах з урахуванням його віку, стану здоров'я, небезпечної професії, складних кліматичних умов, неможливо.

З

Закон України «Про страхування»
Закон, прийнятий Верховною Радою України 7 березня 1996 року (редакція від 4 жовтня 2001р.), регулює відносини у сфері страхування і спрямований на розвиток ринку страхових послуг, посилення надійності страхового захисту юридичних і фізичних осіб. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування. Документ містить 5 розділів (загальні положення, договори страхування, забезпечення платоспроможності Страховиків, державний нагляд за страховою діяльністю в Україні, прикінцеві положення).

Застрахована особа (INSURED)
Особа, життя, здоров'я і працездатність якої є предметом страхового захисту. Застрахованою особою є фізична особа, на користь якої укладено договір страхування.

Заявник (PROPOSER)
Особа, яка в письмовій або усній формі висловлює намір придбати страховий поліс.

Зелена картка (GREEN CARD)
Назва однойменної системи міжнародних договорів i страхового свідоцтва про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, якi виїжджають у країни - члени цієї системи. Отримала назву від кольору i форми полісу. Заснована в 1949 році. Членами Міжнародної системи „Зелена Картка" є понад 40 країн Європи, Азії та Африки. У червні 1997 року до складу членів системи „Зелена Картка" було прийнято Україну

Збиток (LOSS)
Майнові втрати Страхувальника, викликані пошкодженням чи знищенням майна (його частин) у результаті ДТП, пожежі, стихійних явищ, інших передбачених договором страхування причин; виражені в грошовій формі втрати Страхувальника в результаті реалізації страхового ризику.

К

Кінцевий термін дії полісу (EXPIRY DATE)
Дата закінчення покриття полісу. Не поширюється на поліси, що передбачають автоматичну виплату суми в кінці періоду страхування (страхування на дожиття, довесiльне страхування тощо).

Коефіцієнт збитків (CLAIMS OF or LOSS RATIO)
Показник, що розраховується як відношення оплачених претензій i тих, що підлягають оплаті, до зароблених премій.

Кумуляція (CUMULATION)
- концентрація страхових ризиків в одній компанії в обсязі, що може призвести до багатьох збитків внаслідок одного страхового випадку;
- зосередження застрахованих предметів договору страхування на одній території, вулиці, будинку, порту, залізничній станції, судні, що у разі одночасного страхового випадку (наприклад, землетрусу) може призвести до порушення фінансової стабільності Страховика. Кумуляція має враховуватися при визначенні частини ризику, що залишається на утриманні Страховика.

Л

Ліга страхових організацій України (LEAGUE OF INSURANCE ORGANISATIONS OF UKRAINE)
Некомерційне об'єднання Страховиків, створене з метою представлення їхніх інтересів у владних структурах, сприяння удосконаленню страхового законодавства, підвищенню кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, налагодженню контактів з відповідними об'єднаннями (асоціаціями) інших держав.

Ліквідація збитків (SETTLEMENT OF LOSSES)
Термін означає комплекс робіт з визначення i виплати страхового відшкодування.

Ліцензія на страхову діяльність (INSURANCE LICENCE)
Документ, що засвідчує право страхової компанії брати на страхування (перестрахування) страхові ризики певного виду. Видається Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, має спеціальну форму і містить такі обов'язкові реквізити: повну назву страховика та його юридичну адресу, назву ліцензованого виду страхування строк дії, реєстраційний номер і дату видачі ліцензії, підпис уповноваженої особи. У разі порушення страхового законодавства ліцензія може бути відкликана.

Ліміт відповідальності страховика (LIMIT OF LIABILITY)
Граничний розмір страхового відшкодування в межах страхової суми, який за згодою сторін може встановлюватись у договорі страхування за окремим страховим ризиком та/або випадком, за одиницею та/або групою застрахованого майна, за однією постраждалою особою, за однією вимогою, за першим страховим випадком тощо.

М

Майнове страхування (PROPERTY INSURANCE)
Страхування рухомого і нерухомого майна. Передбачає відшкодування збитків застрахованого майна у випадку його пошкодження, загибелі, зникнення під дією причин (ризиків), обумовлених договором страхування.

Медичне страхування (MEDICAL INSURANCE)
Вид особистого страхування на випадок втрати здоров'я внаслідок хвороби або нещасного випадку. Медичне страхування застосовується з метою мобілізації та ефективного використання коштів на покриття витрат на медичне обслуговування Страхувальників. Медичне страхування може мати форми обов'язкового i добровільного страхування. Договори Медичного страхування укладаються в груповому та індивідуальному порядку. Цей документ є гарантією отримання медичної допомоги в обсягах i на умовах, визначених чинним законодавством або правилами страхування.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (MOTOR ІNSURЕR' BUREAU OF UKRAINE)
Форма об'єднання Страховиків, що здійснюють страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власників транспортних засобів. Створене в 1994 роцi. Страховики можуть входити до МТСБУ як повнi або асоцiйованi члени. Вищим органом управлiння є загальнi збори Страховикiв - членiв Моторного бюро. Мета МТСБУ - координацiя дiяльностi його членiв щодо оформлення страхування i покриття шкоди, нанесеної третiм особам внаслiдок дорожньо-транспортних пригод на територiї України, а також за її межами, реалiзацiя договорiв, конвенцiй i домовленостей з уповноваженими органiзацiями зі страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi транспортних засобiв iнших країн. При МТСБУ для забезпечення виконання зобов'язань його членами перед Страхувальниками i потерпiлими створенi страховi резервнi фонди: фонд страхових гарантiй, фонд захисту потерпiлих.

Н

Нещасний випадок (ACCIDENT)
Раптова, короткочасна, непередбачена та незалежна від волі Застрахованої особи подія, яка відбулась внаслідок впливу різних зовнішніх факторів (фізичних, хімічних, технічних і т. ін.) та призвела до тимчасового або постійного розладу здоров'я Застрахованої особи та/або її загибелі (смерті). До зовнішніх факторів можуть бути віднесені: стихійні явища, пожежа, вибух, дія електричного струму, аварія, протиправні дії третіх осіб, напад та укуси тварин, отруйних змій, комах, випадкове потрапляння у дихальні шляхи стороннього предмета, падіння будь-якого предмета на Застраховану особу, удар стороннім предметом, некваліфіковані медичні маніпуляції, використання Застрахованою особою або третіми особами транспортних засобів, машин, механізмів, інструментів, зброї тощо.

Нетто-премія (NET PREMIUM)
Брутто-премiя за мінусом навантаження.

Носій ризику (RISK CARRIER)
Суб'єкт, який бере на себе тягар наслідків ризику.

О

Об'єднання Страховиків
Спілки, асоціації та інші об'єднання, що мають бути зареєстровані в установленому порядку як юридичні особи для координації діяльності Страховиків, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм. Об'єднання Страховиків безпосередньо страховою діяльністю не займаються. Серед об'єднань Страховиків вагоме місце посідають Ліга страхових організацій України, Моторне (транспортне) страхове бюро, Морське страхове бюро та Авіаційне страхове бюро. Об'єднання Страховиків утримуються за рахунок внесків страхових компаній.

Особисте страхування (PERSONAL INSURANCE)
Галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин є життя, здоров'я і працездатність людини. Особисте страхування спрямоване на забезпечення захисту сімейних доходів громадян, а також на нагромадження ними коштів для підвищення рівня свого фінансового благополуччя.

Оцінка ризику (RISK ESTIMATE)
Аналіз обставин, що всебічно характеризують ризик на підставі інформації, поданої в повному обсязі. Оцінка ризику здійснюється як перед підписанням страхового договору, так і після настання страхового випадку.

Обов'язкове страхування (COMPULSORY INSURANCE)
Форма страхування, при якій страхові відносини між Страховиком і Страхувальником виникають в силу закону. Обов'язкове страхування проводиться на основі відповідних законодавчих актів, у яких передбачені: перелік майнових інтересів, що підлягають страхуванню, обсяг страхової відповідальності, рівень (норми) страхового забезпечення, основні права та обов'язки сторін, що беруть участь у страхуванні; порядок установлення тарифних ставок страхових платежів або середні їхні розміри, порядок внесення страхових платежів. Найбільше поширення має страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

П

Перестраховик (REINSURER)
Страховик, який приймає ризики в перестрахування. Страхова компанія, яка здійснює операції виключно з перестрахування, називається професійним Перестраховиком.

Перестрахувальник (REINSURED)
Страховик, який віддає ризики в перестрахування.

Перестрахування (REINSURANCE)
Страхування одним Страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання частини своїх обов'язків перед Страхувальником у іншого Страховика (Перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус Страховика або Перестраховика, згідно з законодавством країни, в якій він зареєстрований.

Період страхування (PERIOD OF INSURANCE)
Дати початку і закінчення дії договору страхування. Зазвичай починається з дати, зазначеної в договорі страхування, але не раніше строку сплати першого внеску страхової премії, і закінчується з настанням страхового випадку, по якому виплачена вся страхова сума, припинення дії договору внаслідок несплати чергових платежів або з інших причин, а також після закінчення визначеного договором терміну страхування.

Пільги у страхуванні (BENEFIT)
Можуть надаватися у вигляді повного або часткового звільнення окремих Страхувальників вiд сплати платежів з обов'язкового страхування. Наприклад, водії - інваліди, які керують автомобілями, обладнаними відповідним знаком, повністю звільняються від страхових платежів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Пільги у страхуванні можуть полягати також у наданні переваг при укладанні договорів добровільного страхування для постійних Страхувальників. Можуть бути застосовані знижки зі страхових премій, пільговий місяць (зі збереженням покриття) на поновлення договорів страхування тощо.

Подвійне страхування (DOUBLE INSURANCE)
Одночасне повне страхування одного й того самого об'єкта від одних і тих самих ризиків у кількох страховиків, через що страхова сума значно перевищує страхову вартість. При виявленні подвійного страхування кожний страховик покриває страхувальникові збиток у межах страхової вартості об'єкта пропорційно до своєї частки в загальній страховій сумі.

Поліс (страховий договір, страхове свідоцтво) (POLICY)
Письмова угода між Страхувальником i Страховиком, яка засвідчує, що Страховик у разі настання страхового випадку бере на себе зобов'язання виплатити страхову суму або в межах страхової суми відшкодувати збиток Страхувальнику чи іншій особі, зазначеній у полісі, за умови сплати страхових платежів у визначені строки. Поліс має містити: назву документа, реквізити Страховика, прізвище або назву Страхувальника, його адресу, перелік предметів страхування, розмір страхової суми, перелік страхових випадків, розмір тарифу, а також страхових платежів, термін їх сплати, строк дії договору, права та обов'язки сторін, інші умови, підписи сторін.

Портфель відповідальності (PORTFOLIO OF LIABILITY)
Загальна сума відповідальності Страховика або Перестраховика за всіма чинними полісами.

Предмет договору страхування (OBJECT INSURED)
Майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані:
- з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією Страхувальника або Застрахованої особи (особисте страхування);
- з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове страхування);
- з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування відповідальності).

Претензія (CLAIM)
Вимога платежу в розмірі шкоди, завданої страховим випадком, але не більшому за страхову суму.

Прибуток від страхових операцій  (INSURANCE RESERVES)
Різниця між сумою зароблених страхових премій i собівартістю їх надання.

Припинення дії полісу (SUSPENSION OF COVER ( POLICY))
Може статися за таких умов: закінчення передбаченого терміну страхування; розірвання страхового договору з ініціативи Страхувальника або Страховика; смерть Страхувальника (фізичної особи); ліквідація Страховика або визнання судовими органами договору недійсним.

Правила страхування (TERMS AND CONDITIONS OF INSURANCE)
Загальні умови страхування, що розробляються Страховиком на кожний вид страхування та підлягають реєстрації в уповноваженому органі (зараз - у Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України). Правила страхування повинні містити: предмет договору страхування; порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів страхових виплат; страхові ризики; виключення зі страхових випадків і обмеження страхування; строк та місце дії договору страхування; порядок укладання договору страхування; права та обов'язки сторін; дії Страхувальника у разі настання страхового випадку; перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків; порядок і умови здійснення страхових виплат; строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні страхових виплат; причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового відшкодування; умови припинення договору страхування; порядок вирішення спорів; страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя; страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя; особливі умови.

Р

Регрес (REGRESS)
Право Страховика на висунення в межах фактично сплаченої Страхувальникові суми страхового відшкодування претензії до третьої сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання вiд неї компенсації за завдану шкоду.

Резерви страхові (INSURANCE RESERVES)
Система фондів Страховика, які утворюються залежно вiд видів страхування з метою забезпечення гарантії майбутніх страхових відшкодувань i виплат страхових сум. Резерви страхові визначаються по-різному в ризикових видах страхування i в страхуванні життя. У ризикових видах страхування формується резерв незароблених премій i резерв збитків, а у страхуванні життя - математичні резерви. Тимчасово страхові резерви інвестуються в цінні папери, нерухомість, розміщуються на депозитних рахунках у банках тощо, що дає можливість страховим компаніям отримувати додаткові доходи.

С

Страхова виплата (BENEFIT)
Грошова сума, що виплачується Страховиком відповідно до умов договору страхування при настанні страхового випадку.

Страхова компанія (INSURANCE COMPANY)
Юридично оформлена одиниця підприємницької діяльності у формі акціонерного, повного, командитного товариства чи товариства з додатковою відповідальністю, яка має ліцензію на право брати на себе обов'язки Страховика. В Україні більшість страхових компаній мають форму акціонерного товариства.

Страхова подія (LOSS)
Подiя, передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов'язок Страховика вiдшкодувати завданi цiєю подiєю збитки або виплатити страхове забезпечення Страхувальнику (Застрахованiй особi, Вигодонабувачу).

Страхова премія (внесок, платіж) (INSURANCE PREMIUM)
Плата Страхувальника Страховику за те, що той зобов'язався вiдшкодувати Страхувальнику у разi виникнення страхової події матерiальнi збитки, завданi застрахованому майну, або виплатити страхову суму при настаннi певних подiй. Страхова премія сплачується одноразово до вступу в дiю договору страхування або періодично в передбачені ним строки. Розмір Страхової премії залежить від страхового тарифу (брутто-ставки) i страхової суми, періоду страхування та іноді від деяких інших факторiв.

Страхова претензія (INSURANCE CLAIM)
Вимога Страхувальника (Вигодонабувача, іншої третьої особи) про відшкодування Страховиком збитку, спричиненого випадком, що передбачає перелiк страхових подiй у договорі страхування.

Страхова статистика (INSURANCE STATISTICS)
- спеціальна таблиця показників упровадження певного виду страхування або всього портфеля ризиків за конкретним полісом протягом обумовленого періоду часу;
- збір i систематизація даних з майнового та особистого страхування з метою накопичення матеріалу, необхідного для прийняття своєчасних i обґрунтованих управлінських рішень;
-  галузь статистики, об'єктом якої є діяльність Страховиків i їх взаємовідносини зi Страхувальниками.

Страхова сума (ліміт відповідальності) (SUM INSURED)
Грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Згідно з нею визначаються розміри страхового внеску і страхового відшкодування.

Страхове поле (INSURANCE COVERAGE)
Максимальна кiлькiсть об'єктiв, які можна застрахувати на добровiльних засадах. При страхуванні майна юридичних осіб страхове поле може включати в себе кiлькiсть пiдприємств, які знаходяться в певному регіонi, а при особистому страхуванні - кiлькiсть населення, яке має самостiйнi доходи.

Страхове право (INSURANCE LAW)
Сукупність загальноприйнятих правил (норм) поведінки Страхувальникiв, Страховикiв та їх посередників, визначених державою i закріплених у законах i пiдзаконних актах, якi стосуються страхової дiяльностi.

Страховий акт (INSURANCE ACT)
Документ або сукупність документів, оформлених у встановленому порядку, що підтверджують факт і причину страхового випадку, що мав місце.

Страховий захист (INSURANCE PROTECTION)
Економічні відносини, що складаються в процесі запобігання, подолання і відшкодування збитків, заподіяних матеріальним цінностям юридичних і фізичних осіб, життю і здоров'ю громадян тощо

Страховий збиток (LOSS)
Шкода, нанесена Страхувальнику внаслiдок страхового випадку.

Страховий нагляд (INSURANCE CONTROL (SUPERVISION))
Контроль за дiяльнiстю суб'єктiв страхового бiзнесу, що здiйснюються спецiально уповноваженими на це державними органами.

Страховий портфель (INSURANCE PORTFOLIO)
- фактична кiлькiсть застрахованих об'єктiв або число договорiв страхування;
- сукупна вiдповiдальнiсть Страховика (Перестраховика) за всiма полiсами, що діють.

Страховий пул (INSURANCE POOL)
Добровільне об'єднання страхових компанiй для спiльного страхування певних ризикiв. Страховий пул не є юридичною особою. Вiн створюється на пiдставi угоди мiж зазначеними компанiями з метою забезпечення фiнансової стiйкостi страхових операцiй на умовах солiдарної вiдповiдальностi за виконання зобов'язань за договорами страхування.

Страховий ризик (RISK)
Певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості.

Страховий ринок (INSURANCE MARKET)
- економічний простір, в якому взаємодіють Страхувальники (формують попит на страховi послуги), рiзноманiтнi за формами організації страхові компанії (Страховики, котрі задовольняють попит на послуги), страховi посередники (агенти i брокери), а також організації страхової інфраструктури (об'єднання, асоцiацiї Страховикiв, консалтинговi фiрми, навчальнi центри);
- сфера грошових вiдносин, де об'єктом купiвлi-продажу є специфiчний товар - страхова послуга, формується попит i пропозицiя на неї;
- форма взаємозв'язку мiж учасниками страхових правовiдносин (Страхувальники, Страховики та їх посередники).

Страховий тариф (RATE)
Ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування.

Страховий фонд (INSURANCE FUND)
Сукупнiсть натуральних запасiв i фiнансових резервiв суспiльства, призначений для попередження, локалiзацiї i вiдшкодування збиткiв, завданих стихiйними лихами, нещасними випадками та iншими надзвичайними подiями.

Страховик (страхова компанія, страхове суспільство) (INSURER)
Фінансова установа, яка створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю, згідно з Законом України «Про господарські товариства» з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», а також одержала в установленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Страхувальник (INSURED)
Юридична або дiєздатна фiзична особа, яка уклала зі Страховиком договiр страхування, сплатила належні внески i має право в разi настання страхового випадку отримати вiдшкодування в межах застрахованої вiдповiдальностi або страхової суми, зазначеної в полiсi.

Страхування (INSURANCE)
Вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів.

Страхування вантажів (INSURANCE OF GOODS)
Вид майнового страхування, що може здійснюватися в різних варіантах, зокрема: з відповідальністю за всі ризики, з відповідальністю за часткову аварію, без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи або аварії. При будь-якому варіанті не підлягають страхуванню ризики, збитки з яких виникають внаслідок недбалості або навмисних дій Страхувальника.

Страхування від нещасних випадків (ACCIDENT INSURANCE)
Вид особистого страхування. Традиційно здійснюється з метою надання допомоги Застрахованим особам у разі тимчасової або постійної непрацездатності. Страховим випадком є також смерть Застрахованого.

Страхування туристів (TRAVEL INSURANCE)
Вид обов'язкового страхування. Здiйснюється суб'єктами туристичної дiяльностi на основi угод зi страховими компанiями, якi мають лiцензiю на такий вид страхування. Страхування туристів передбачає покриття медичних витрат у разi нещасного випадку.

Страхування цивільної відповідальності (THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE)
Вид страхування, за яким Страховик бере на себе зобов'язання сплатити Страхувальнику суми, пред'явленi йому відповідно до закону в межах юридичної вiдповiдальностi Страхувальника перед третіми особами.

Страхування КАСКО (HULL INSURANCE)
Вид страхування, що застосовується при страхуванні транспортних засобів (судна, літаки, автомобілі). Під терміном "страхування Каско" мається на увазі відшкодування збитку при ушкодженні чи загибелі тільки самого транспортного засобу і не включає в себе страхування пасажирів, майна, що перевозиться, відповідальності перед третіми особами тощо.

Страховий агент (INSURANCE AGENT)
Довірена фізична або юридична особа, яка від імені і в межах наданих страховиком повноважень робить пропозиції страхувальникові щодо страхування ризиків та виконує деякі операції по обслуговуванню договорів страхування.

Т

Третя особа
Держава, юридична або фізична особа, яка не є страхувальником та його працівником, членами його родини (якщо страхувальник є фізичною особою), а також особою, яка входить до складу органів управління страхувальника, майну, життю та/або здоров’ю якої заподіяно шкоду внаслідок дій або бездіяльності страхувальника.

Ф

Форми страхування (FORMS OF INSURANCE)
Страхування може бути обов'язковим i добровільним. Обов'язкове страхування запроваджується або скасовується законами України. На сьогоднішній день iснує 42 види обов'язкового страхування. Серед них: медичне страхування, страхування вiйськовослужбовцiв та працiвникiв інших силових структур, митної, податкової служби, пасажирiв на транспортi, працiвникiв низки інших ризикових професій, страхування врожаю сiльськогосподарських культур у державних пiдприємствах, страхування авiацiйних суден, страхування цивільно-правової вiдповiдальностi власників транспортних засобiв тощо. Iз загального обсягу страхування понад 3/4 становить добровільне страхування. Воно здійснюється на пiдставi договору між Страховиком i Страхувальником. Умови i порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що опрацьовуються Страховиком.

Форс-мажор (FORCE MAGEURE)
- події, надзвичайні ситуації, які не можуть бути передбачені, попереджені або усунені якими-небудь заходами;
- обумовленi правилами страхування надзвичайнi обставини, на випадок яких Страховик звiльняється вiд виконання зобов'язань за договором страхування.
Бiльшiсть Страховикiв вiдносять сюди випадки, що зумовленi вiйськовими дiями, страйками, запровадженням надзвичайного стану, радiоактивними викидами тощо.

Франшиза (DEDUCTIBLE , FRANCHISE)
Передбачена договором страхування частина збитків, яка при настанні страхового випадку не відшкодовується Страховиком. Розрізняють умовну (що не віднімається, граничну) та безумовну (що віднімається) франшизу. Франшиза є формою власної участі Страхувальника в покритті збитків і застосовується, як правило, для тих випадків, коли збитки Страхувальника відносно невеликі.

Функції страхування (FUNCTIONS OF INSURANCE)
Прояв сутності страхування в дiї. Страхування виконує такi функцiї: ризикову, превентивну, створення i використання страхових резервiв, заощадження коштiв.

Ц

Цесія (CESSION)
Процес передання застрахованого ризику в перестрахування.

Ч

Частота страхових випадків LOSS FREQANCY
Показник, що є елементом збитковості страхової суми. Частота страхових випадків визначається відношенням числа страхових випадків до кiлькостi застрахованих об’єктів або договорів страхування в розрiзi видiв страхування.

Ш

Шкода DAMAGE
Наслiдок порушення прав, що охороняються законом, та iнтересiв суб'єктiв цивiльних правовiдносин (держави, органiзацiй або громадян). Шкода може бути майновою або моральною. Майнова шкода - це наслiдок правопорушень, що мають вартiсну форму. Шкода моральна - це моральні та фізичні страждання, спричинені правопорушенням. Вона не може бути виражена у грошовій формі.

Ю

Юрисдикція JURISDICTION
Здійснення правосуддя, підсудність справи. Правильне визначення Юрисдикції має особливе значення у страхуванні ризиків, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності. У полісах зi страхування суден, вантажів тощо, де сторони страхових відносин належать до різних країн, має бути зазначено в якій країні підлягатимуть розгляду судові суперечки, що можуть виникнути згідно договору страхування.